Witamy na oficjalnej stronie ZGKiM w Szamocinie

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

OGŁOSZENIE

W dniu 26.04.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję zatwierdzającą ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo Wodne. Tą decyzją Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie otrzymał potwierdzenie zasadności i prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017 r.). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 26.05.2018 r. na okres 3 lat.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

L.p

Okres obowiązywania cen

Cena netto za dostarczenie 1 m3 wody

Cena z VAT za dostarczenie 1 m3 wody

Stawka opłaty abonamentowej
netto

Stawka opłaty
abonamentowa
z VAT

1.

od 26.05.2018 do 25.05.2019

3,00

3,24

2,10

2,27

2.

od 26.05.2019 do 25.05.2020

3,00

3,24

2,46

2,66

3.

od 26.05.2020 do 25.05.2021

3,11

3,36

2,22

2,40

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

L.p

Okres obowiązywania cen

Cena netto za odprowadzenie 1 m3 ścieków

Cena z VAT za odprowadzenia 1 m3 ścieków

Opłat abonamentowa
netto

Opłata
abonamentowa
z VAT

1.

od 26.05.2018 do 25.05.2019

5,93

6,40

3,02

3,26

2.

od 26.05.2019 do 25.05.2020

6,21

6,71

3,43

3,70

3.

od 26.05.2020 do 25.05.2021

5,87

6,34

2,9

3,22

Cena brutto (cena z VAT) może ulec zmianie w okresie obowiązywania taryf w przypadku zmiany stawki podatku VAT.