W dniu 21.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie”. Wykonawcą zadania została firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego ATA – TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą  w Budzyniu. Umowę z ramienia Gminy Szamocin, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisał Dyrektor Zakładu Pan Michał Jędraszczak a z ramienia Wykonawcy Pan Bartosz Gramowski – Prezes Zarządu. Wartość kontraktu to 20.948.563,69 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.850.000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową wymianę zużytych elementów oczyszczalni, unowocześnienie technologii oczyszczania ścieków, uporządkowanie ciągu technologicznego gospodarki osadowej oraz dostosowanie oczyszczalni do zwiększonego obciążenia hydraulicznego i ładunku zanieczyszczeń co wiąże się z rozbudową sieci kanalizacyjnej i rozwojem gminy. Planuje się również budowę nowych dróg wewnętrznych i budynków.

umowa-oczyszczalnia-1
umowa-oczyszczalnia-2
umowa-oczyszczalnia-3