KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych jestDyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie. Siedzibą Dyrektora ZGKiM jest Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie ul. Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin.
 2. Dyrektor ZGKiM Szamocin powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Panem Jackiem Popławskim poprzez adres agmarkanc@wp.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności zakładowych obejmujących:
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora ZGKiM Szamocin na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora ZGKiM Szamocin na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora ZGKiM Szamocin na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie. Przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.