Dofinansowanie z WFOŚiGW

Przedsięwzięcie pn.: ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w kwocie 7 180 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową wymianę zużytych elementów oczyszczalni, unowocześnienie technologii oczyszczania ścieków, uporządkowanie ciągu technologicznego gospodarki osadowej oraz dostosowanie oczyszczalni do zwiększonego obciążenia hydraulicznego i ładunku zanieczyszczeń co wiąże się z rozbudową sieci kanalizacyjnej i rozwojem gminy. Planuje się również budowę nowych dróg wewnętrznych i budynków.

https://www.wfosgw.poznan.pl/
wfosigw-poznan-logo-2