You are currently viewing „Montaż urządzenia oczyszczającego na istniejącym kolektorze deszczowym wraz z odwodnieniem rowu poniżej istniejącego wylotu wód deszczowych Wk”
wylot Wk

„Montaż urządzenia oczyszczającego na istniejącym kolektorze deszczowym wraz z odwodnieniem rowu poniżej istniejącego wylotu wód deszczowych Wk”

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na realizację zadania pn: „Montaż urządzenia oczyszczającego na istniejącym kolektorze deszczowym wraz z odwodnieniem rowu poniżej istniejącego wylotu wód deszczowych Wk”. Planowane zadanie jest kolejnym przedsięwzięciem z zakresu uregulowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Szamocin. Dzięki realizacji zadania spływające wody opadowe i roztopowe przed zrzutem do środowiska zostaną oczyszczone z substancji ropopochodnych oraz zostanie usprawnione ich odprowadzanie do środowiska co pozwoli unikać lokalnych podtopień. Koszt zadania 67 551,60 zł. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie os. Smolary przy terenie byłej ciepłowni.