Dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Montaż urządzenia oczyszczającego na istniejącym kolektorze deszczowym wraz z odnowieniem rowu poniżej istniejącego wylotu wód deszczowych Wk”

W dniu 11.12.2018 r. zakończono realizację zadania pn: „Montaż urządzenia oczyszczającego na istniejącym kolektorze deszczowym wraz z odnowieniem rowu poniżej istniejącego wylotu wód deszczowych Wk”. Zrealizowana inwestycja jest zlokalizowana w rejonie osiedla Smolary przy terenie byłej ciepłowni. W ramach inwestycji wbudowano separator ECO K/40/400-4,5, studnię betonową Ø 1200 oraz 2 szt. studni PCV  Ø 315 mm, a także umocniono kamieniem wylot wód deszczowych i wykonano konserwację rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe na odcinku około 150 mb. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania spływające wody opadowe i roztopowe przed zrzutem do środowiska zostaną oczyszczone z substancji ropopochodnych i zawiesiny mineralnej oraz zostanie usprawnione ich odprowadzanie do środowiska, co pozwoli uniknąć lokalnych podtopień.