Ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu WJ przy ulicy Dworcowej w Szamocinie”

W dniu wczorajszym opublikowano w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego u wylotu WJ przy ulicy Dworcowej w Szamocinie” informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Potencjalnym Wykonawcą będzie firma „Hydropex” ze Złotowa. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych do podpisania umowy może dojść w ciągu 10 dni od ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W ramach przedmiotowego zadania planuje się montaż komory rozdziału Ø 1500 mm, montaż separatora lamelowego zintegrowanego z piaskownikiem, przebudowę końcowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego wylotu wód deszczowych do środowiska. W ramach planowanych robót zostanie także odmulony rów zbierający wody opadowe i roztopowe na odcinku od ul. Dworcowej do jego ujścia do Młynówki Szamocińskiej (rejon ulicy Ogrodowej). Niniejsze postępowanie jest trzecim postępowaniem przetargowym. Dwa poprzednie zostały unieważnione z powodu przekroczenia kwoty jaką Zamawiający planował przeznaczyć na wykonanie zadania. Dzięki temu uzyskano oszczędności w wysokości około 25 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac to 30 maja br. Dzięki realizacji zadania spływające wody opadowe i roztopowe przed zrzutem do środowiska zostaną oczyszczone z substancji ropopochodnych. Usprawnieniu ulegnie   odprowadzanie wód do środowiska co pozwoli zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień.