Ogłoszenie!!!


Nowe zasady obowiązujące w PSZOK przy ul. Topolowej 20 (teren oczyszczalni ścieków).

Od dnia 08.05.2020 r. wznawiamy funkcjonowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Topolowej 20 w Szamocinie. Mając jednak na uwadze trwający stan epidemii koronawirusa (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników, korzystanie z PSZOK będzie odbywało się według następujących zasad:

1) Ogranicza się liczbę klientów, którzy mogą w tym samym czasie przebywać na terenie PSZOK tj. będzie wpuszczany jednocześnie maksymalnie 1 pojazd; w pojeździe może przebywać kierowca i jedna osoba do pomocy przy rozładunku odpadów; pozostali klienci PSZOK będą oczekiwać na swoją kolej przed bramą wjazdową do czasu opuszczenia terenu przez poprzedniego klienta;

2) Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa;

3) Klienci PSZOK we własnym zakresie zapewniają środki ochrony indywidualnej np. rękawiczki, maseczki ochronne;

4) Należy zachowywać bezpieczną odległość między osobami (2 metry);

5) Dowożone odpady muszą być posortowane na frakcje, nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie PSZOK z uwagi na zapobieganie kolejkom;

6) Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po obiekcie;

7) Należy stosować się do innych zasad wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792);

8) Powyższe zasady będą obowiązywały do odwołania.

Apelujemy o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie. Dziękujemy za zrozumienie.

Przypominamy również, że:

Do PSZOK można dostarczać wyłącznie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Szamocin.

• Do PSZOK nie są przyjmowane odpady z terenu nieruchomości niezamieszkałych (firmy).

• PSZOK jest czynny:

w piątki – od godziny 14:00 do 20:00

w soboty – od godziny 09:00 do 15:00.